Inici | Transpar鑞cia | Transpar鑞cia

Data de publicació: 15/02/2017

Transparència


1. ORGANITZACIÓ


1.1 Estructura organitzativa i de funcionament
1.1.1 Organigrama
1.1.2 Espai de les entitats del sector públic
1.1.3 Acords de creació i funcionament d'entitats del sector públic
Funcions/Estatuts
Òrgans col·legiats i membres que els integren
Reglament de règim intern
1.1.4 Convenis, acords i pactes en matèria de personal del sector públic
1.1.5 Cartes i catàleg de serveis
1.1.6 Catàleg de procediments
1.1.7 Unitat d'informació
1.2 Alts càrrecs i directius
1.2.1 Relació d'alts càrrecs i directius
1.2.2 Incompatibilitats
1.2.3 Activitats, béns i interessos
1.2.4 Retribucions, indemnitzacions i dietes
Retribucions
Indemnitzacions i dietes
1.2.5 Agenda pública amb grups d'interès
1.2.6 Obsequis rebuts
1.2.7 Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments
1.3 Empleats públics
1.3.1 Dades d'ocupació pública
1.3.2 Relació de llocs de treball de col·lectius específics
1.3.3 Relació de llocs de treball del sector públic
1.3.4 Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració
1.3.5 Retribucions, indemnitzacions i dietes
1.3.6 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat del personal
1.4 Convocatòries: accés i resolució
1.4.1 Convocatòries generals
1.4.2 Convocatòries de personal laboral
1.4.3 Convocatòries de col·lectius específics
1.4.4 Formació per a promoció
1.5 Representació sindical
1.5.1 Nombre d'alliberats sindicals
1.5.2 Cost alliberats sindicals


2. ECONOMIA I FINANCES


2.1 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
2.1.1 Pressupostos aprovats, executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya
Pressupostos anuals
Pressupost Liquidat
Auditories
2.1.2 Comptes anuals
2.2 Informes d'auditoria de comptes i fiscalització
2.3 Estabilitat pressupostària: compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
2.4 El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
2.4.1 Inventari de béns immobles
2.4.2 Béns mobles de valor especial
2.4.3 Gestió del patrimoni
2.4.4 Contractació patrimonial
2.5 Subvencions i ajuts
2.5.1 Subvencions i ajuts públics previstos
2.5.2 Subvencions i ajuts públics atorgats
Subvencions i ajuts públics atorgats
Atorgaments actuals
2.5.3 Informes per fases de les convocatòries
2.5.4 Control financer de les subvencions i ajuts


3. CONTRACTACIÓ


3.1 Entitats i òrgans de contractació
3.2 Contractació programada
3.2.1 Alertes i anuncis previs
3.2.2 Programació de contractes de Valor estimat elevat
3.3 Licitacions en tràmit
3.3.1 Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació
3.3.2 Licitacions en tràmit
3.3.3 Manuals per als licitadors
3.3.4 Contractes adjudicats
3.3.5 Publicació de les resolucions d'adjudicació/actes de valoració de les meses de contractació
3.3.6 Renúncies i desistiments
3.4 Contractes subscrits
3.4.1 Contractes formalitzats
3.4.2 Contractació específica d'estudis i dictàmens
3.4.3 Contractació menor
3.5 Execució dels contractes
3.5.1 Modificacions anuals de contractes
3.5.2 Modificacions de contractes
3.5.3 Execució de contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques
3.5.4 Pròrrogues de contractes
3.5.5 Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d'obres
3.6 Criteris interpretatius, acords i directrius
3.6.1 Informes i recomanacions
3.6.2 Acords, directrius i instruccions
3.6.3 Codi de principis i conductes recomanables en la contractaciò pública
3.6.4 Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca
3.7 Recursos i resolucions judicials
3.7.1 Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
3.7.2 Resolucions Judicials
3.8 Estadístiques i registres de contractació
3.8.1 Seguiment i avaluació de la contractació pública
3.8.2 Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual
3.8.3 Llista i quantia de les compres i les contractacions
3.8.4 Relació de les contractacions econòmicament més significatives
3.8.5 Dades de les adquisicions de subministraments per Internet
3.8.6 Memòries corporatives
3.8.7 Consulta directa del Registre Públic de Contractes
3.8.8 Consulta del Registre Públic de Contractes amb formulari
3.8.9 Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)
3.8.10 Informació censal de les empreses inscrites al RELI
3.8.11 Registre d'empreses classificades
3.9 Convenis
3.9.1 Registre de convenis de col·laboració
3.9.2 Altres convenis


4. LÍNIES D'ACTUACIÓ


4.1 Pla de Govern
4.2 Plans i programes generals i sectorials
4.3 Auditories dels serveis públics
4.4 Informació estadística
4.4.1 Estadística oficial
4.4.2 Altres estadístiques
4.5 Publicitat institucional
4.6 Plans de treball
4.7 Plans de comunicació


5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES


5.1 Normativa
5.1.1 Normativa sectorial
5.1.2 Directives, instruccions i circulars
Marc normatiu actual
Documents i Plantilles - Plans de Formació
Documents i Plantilles - Accions Complementàries
Preguntes freqüents
5.1.3 Normativa en tràmit
5.2 Règim d'intervenció administrativa
5.2.1. Actes amb incidència sobre el domini públic
5.2.2 Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics
5.3 Revisió d'actes administratius
5.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
5.5 Resolucions judicials en matèria de transparència
5.6 Dictàmens i informes
5.6.1 Dictàmens
5.6.2 Informes
 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya