Inici | Formació contínua | Formació de demanda

Data de publicació: 11/02/2016

Formació de demanda

La formació de demanda respon a les necessitats específiques de formació de les empreses per incrementar la seva competitivitat a través de la formació dels seus treballadors, i està integrada per les accions formatives a les empreses i els permisos individuals de formació.

Aquestes iniciatives es financen mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonificacions a les quotes de Seguretat Social que ingressen les empreses. Les empreses disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, que es determina aplicant a la quantia ingressada en concepte de quota de formació professional per cada empresa l’any anterior, el percentatge que estableix anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat, en funció del nombre de treballadors de les empreses. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de Seguretat Social que ingressen les empreses.

Per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses catalanes de fins a 50 treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació ha endegat la iniciativa Forma Empresa50.Cat, que anirà acompanyada del pla de difusió.

La iniciativa Forma Empresa50.Cat està gestionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i ofereix informació i assessorament individualitzat a aquestes empreses i, si s’escau, formació a mida sobre el sistema de formació de demanda, així com assessorament en la detecció de necessitats formatives de les empreses. Aquestes accions d’assessorament tenen per objecte l’accés i la utilització del crèdit de que disposen les empreses per a la realització d’accions de formació.

Aquesta iniciativa vol aconseguir incorporar noves micro i petites empreses al sistema de formació de demanda, optimitzar la qualificació professional de les plantilles, consolidar la formació contínua com un motor d’innovació permanent a les empreses, i servir per impulsar la competitivitat de les empreses catalanes.

Més informació:

A l'adreça infoempresa@conforcat.cat el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, facilitarà informació respecte les qüestions relatives a la “Formació Programada per les empreses” —antiga formació bonificada—, desenvolupat a l'article 9 de la Llei 30/2015 de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a la ocupació en l'àmbit laboral (BOE del 10/09/2015).

Enllaços:

Presentació Formació de Demanda

Relació entitats acreditades Iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya