Inici | Convocatòries
(Normativa i Documentació)
| Normativa | Convocatòries anteriors

Data de publicació: 09/02/2016

Convocatòries anteriors

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004

2014

Plans de Formació

RESOLUCIÓ,
de 24 de juliol de 2015, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol.

RESOLUCIÓ EMO/2483/2014,
de 28 d'octubre, d'ampliació de l'import màxim destinat al finançament dels plans de formació previstos a l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.

ORDRE EMO/206/2014,
de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.

2013

Plans de Formació

RESOLUCIÓ EMO/1852/2014,
de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre.

RESOLUCIÓ EMO/2606/2013,
de 5 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2013, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ORDRE EMO/211/2013,
de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.

Iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT

RESOLUCIÓ EMO/1853/2014,
de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució de la iniciativa Forma Empresa50.Cat, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre.

RESOLUCIÓ EMO/204/2014,
de 27 de gener, per la qual s'aprova la Instrucció per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos de les subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

ORDRE EMO/212/2013,
de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2013.

2012

Plans de Formació

RESOLUCIÓ EMO/2699/2012,
de 9 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

RESOLUCIÓ EMO/1835/2012,
de 10 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades basades en l'Ordre EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ORDRE EMO/310/2012,
d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

ORDRE EMO/212/2012,
de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012.

2011

Plans de Formació

RESOLUCIÓ EMO/2444/2011,
de 7 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació de caràcter intersectorial que preveu l'article 1.1.a) de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig.

RESOLUCIÓ EMO/2127/2011,
de 6 de setembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació del sector agrari inclòs en l'àmbit sectorial de referència agroalimentari establerts a l'article 7 de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

RESOLUCIÓ EMO/1343/2011,
de 20 de maig, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l'any 2011 per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMO/1195/2011,
de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

2010

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/3654/2010,
de 27 d'octubre, per la qual s'aprova la instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l'any 2010 per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/3359/2010,
de 8 d'octubre, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, que preveu l'article 5 de la Resolució TRE/1145/2010, d'1 d'abril.

RESOLUCIÓ TRE/2483/2010,
de 15 de juliol, per la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació de caràcter intersectorial previstos a l'article 1.1.a) de la Resolució TRE/1145/2010, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, quepromou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/1145/2010,
d'1 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

2009

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/517/2010,
de 23 de febrer, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l'any 2009 per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, sectorial i extraordinària per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar.

RESOLUCIÓ TRE/2963/2009,
de 23 d'octubre, per la qual s'incrementa l'import màxim destinat als plans de caràcter sectorial de la Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la FormacióContínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/2905/2009,
de 16 d'octubre, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria i la dotació pressupostària de l'àmbit sectorial de referència del metall que estableix l'article 8 de la Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, i s'incrementa l'import màxim de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació sectorials per al sector delmetall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de regulació d'ocupació.

RESOLUCIÓ TRE/2431/2009,
de 7 de setembre, per la qual es modifica el termini d'execució de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriament a treballadors/es ocupats/ades, especialment a treballadors/es afectats/ades per expedients de regulació d'ocupació que preveu l'article 5 de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març.

RESOLUCIÓ TRE/1720/2009,
de 17 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/es prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/782/2009,
de 19 de març, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de regulació d'ocupació.

2008

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/2895/2008,
de 18 de setembre, per la qual s'obre una nova convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/1818/2009,
de 17 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció de seguiment i justificació de costos de les convocatòries per a l'any 2008 de les subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social i sectorial, destinats a treballadors prioritàriament ocupats, d'acord amb l'article 19 de la Resolució TRE/1549/2008, de 20 de maig.

RESOLUCIÓ TRE/1549/2008,
de 20 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2008 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i sectorial, destinats a treballadors prioritàriament ocupats, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Ordre de bases 2008 - 2011

Plans de Formació

ORDRE EMO/77/2011,
de 19 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions publiques destinades al seu finançament.

ORDRE TRE/133/2009,
de 17 de març, per la qual es modifica l'Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

ORDRE TRE/230/2008,
de 6 de maig, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

2007

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/2726/2008,
de 12 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa intersectorials i específics per a l'economia social adreçats a la formació de treballadors/es ocupats/ades.

RESOLUCIÓ TRE/2509/2008,
de 4 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial d'acord amb la Resolució TRE/3170/2007, de 10 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRE/736/2008,
de 28 de febrer, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació contínua dels contractes programa intersectorials i específics de l'economia social per a la formació de treballadors ocupats que preveu la Resolució TRE/1031/2007, de 28 de març.

RESOLUCIÓ TRE/3170/2007,
de 10 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria de 2007 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial, mitjançant la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/1031/2007,
de 28 de març, per la qual s'aprova la convocatòria de 2007 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació contínua mitjançant la subscripció de contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua intersectorials i plans de formació específics per a l'economia social adreçats a la formació de treballadors/es ocupats/ades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Accions Complementàries

RESOLUCIÓ TRE/2552/2008,
de 31 de juliol, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació de les subvencions destinades a la realització d'accions complementàries i d'acompanyament a la formació, d'acord amb la Resolució TRE/1660/2007, de 22 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2007 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les accions complementàries id'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/1660/2007,
de 22 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2007 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

2006

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/4062/2007,
de 28 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors/ores ocupats/ades, d'acord amb l'article 18 de la Resolució TRI/3407/2006, de 20 d'octubre, per la qual se n'aprova la convocatòria, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRE/3510/2007,
de 5 de novembre, per la qual s'amplia el termini d'execució dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors ocupats que preveu l'article 5 de la Resolució TRI/2872/2004, de 20 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRE/2653/2007,
de 27 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa per a la formació de treballadors/es ocupats/des de l'economia social, d'acord amb l'article 18 de la Resolució TRI/2261/2006, de 28 de juny, per la qual se n'aprova la convocatòria, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRE/2652/2007,
de 27 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa intersectorials per a la formació de treballadors/es ocupats/des, d'acord amb l'article 18 de la Resolució TRI/658/2006, de 10 de març, per la qual se n'aprova la convocatòria, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

ORDRE TRE/175/2007,
de 4 de maig, per la qual s'amplia el termini per presentar la certificació i la justificació de costos dels contractes programa previstos a la Resolució TRI/2261/2006, de 28 de juny.

ORDRE TRE/174/2007,
de 4 de maig, per la qual s'amplia el termini per presentar la certificació i la justificació de costos dels contractes programa previstos a la Resolució TRI/658/2006, de 10 de març.

RESOLUCIÓ TRI/3514/2006,
de 26 d'octubre, per la qual s'amplia el termini d'execució dels contractes programa intersectorials per a la formació de treballadors/ores ocupats/ades, que preveu l'article 5 de la Resolució TRI/658/2006, de 10 de març.

RESOLUCIÓ TRI/3513/2006,
de 26 d'octubre, per la qual s'amplia el termini d'execució dels contractes programes per a la formació de treballadors ocupats de l'economia social que preveu l'article 5 de la Resolució TRI/2261/2006, de 28 de juny.

RESOLUCIÓ TRI/3407/2006,
de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per al finançament dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial, mitjançant la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRI/2261/2006,
de 28 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de 2006 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació contínua de l'economia social, mitjançant la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRI/2077/2006,
de 13 de juny, per la qual es modifica l'import màxim destinat a la convocatòria oberta per a l'any 2006 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació contínua intersectorials adreçats a la formació de treballadors/es ocupats/ades, mitjançant la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRI/658/2006,
de 10 de març, per la que s'aprova la convocatòria de 2006 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació contínua intersectorials adreçats a la formació de treballadors/es ocupats/des, mitjançant la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Accions Complementàries

RESOLUCIÓ TRE/2654/2007,
de 27 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació de les subvencions destinades a la realització d'accions complementàries i d'acompanyament a la formació, d'acord amb la Resolució TRI/1958/2006, d'1 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2006.

RESOLUCIÓ TRI/3515/2006,
de 26 d'octubre, per la qual s'amplia el termini d'execució de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació, que preveu l'article 16 de la Resolució TRI/1958/2006, d'1 de juny.

RESOLUCIÓ TRI/1958/2006,
d'1 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2006 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

2005

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRE/4273/2006,
de 20 de desembre, per la qual s'amplia el termini d'execució dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors/es ocupats/ades, que preveu l'article 5 de la Resolució TRI/3022/2005, de 18 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRI/4043/2006,
de 28 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa per a la formació de treballadors ocupats, d'acord amb la Resolució TRI/3022/2005, de 18 d'octubre, per la qual s'aprova la seva convocatòria, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRI/3270/2005,
de 10 de novembre, per la qual es modifiquen els imports de la Resolució TRI/3022/2005, de 18 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial.

RESOLUCIÓ TRI/3022/2005,
de 18 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per al finançament dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programa per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Accions Complementàries

RESOLUCIÓ TRI/2692/2006,
de 4 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació de les subvencions destinades a la realització d'accions complementàries i d'acompanyament a la formació d'acord amb l'Ordre TRI/283/2005, de 21 de juny.

ORDRE TRI/283/2005,
de 21 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per a la concessió d'aquestes subvencions.

2004

Plans de Formació

RESOLUCIÓ TRI/126/2006,
de 17 de gener, per la qual es modifica el termini d'execució dels contractes programes per a la formació de treballadors ocupats, que preveu l'article 5 de la Resolució TRI/2872/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRI/2851/2005,
de 13 de setembre, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la documentació de justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa per a la formació de treballadors ocupats, d'acord amb la Resolució TRI/2872/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova la seva convocatòria, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRI/2200/2005,
de 6 de juliol, per la qual es fixa l'import màxim destinat als plans de formació, exercici 2005, que es desenvolupin a l'empara de les addendes dels contractes programa aprovats en el marc de la convocatòria publicada per la Resolució TRI/2872/2004, de 25 d'octubre, i d'assignació de la partida pressupostària a càrrec de la qual s'imputa aquest import.

RESOLUCIÓ TRI/1738/2005,
de 25 de maig, per la qual es modifica la Resolució TRI/2872/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques mitjançant contractes programa per a la formació de treballadors ocupats, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre.

RESOLUCIÓ TRI/2872/2004,
de 25 d'octubre, per la que s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques mitjançant contractes programa per a la formació de treballadors ocupats, en aplicació de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programa per a la formació de treballadors/es que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya .

Ordre de bases 2004 - 2007

Plans de Formació

ORDRE TRI/367/2005,
de 22 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programes per a la formació de treballadors/es que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ORDRE TRI/254/2005,
de 25 de maig, per la qual es modifica la disposició addicional cinquena de l'Ordre TRI/376/2004, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programes per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ORDRE TRI/376/2004,
de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programes per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Accions Complementàries

ORDRE TRI/283/2005,
de 21 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per a la concessió d'aquestes subvencions.

ORDRE TRI/404/2004,
de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4283, pàg. 25682, de 20.12.2004).

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya