Inici | Publicacions, informes i estudis, plans i programes, informació estadística | Eines per a la formació contínua

Data de publicació: 20/02/2015

Eines per a la formació contínua

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES I D’ACOMPANYAMENT A LA FORMACIÓ

Una de les línies d’activitat del Consorci per a la Formació Contínua és la realització d’estudis i projectes relacionats amb la Formació Professional Contínua. En aquest sentit, les accions complementàries i d’acompanyament a la formació comprenen la realització d’estudis d’investigació així com accions de recolzament a la formació que permeten la consolidació i extensió d’un sistema eficaç i actualitzat.

Les accions complementàries i d’acompanyament a la formació tenen per objecte la investigació i prospecció del mercat de treball per anticipar-se en els canvis dels sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació contínua en la competitivitat de les empreses i en la qualificació dels treballadors, l’elaboració dels productes i eines innovadores relacionats amb la formació contínua.

Per garantir la difusió d’aquest projectes, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya posa a disposició de tots els interessats el material elaborat com a resultat de les accions subvencionades des de l’any 2004

Tots els projectes estan classificats segons la tipologia d’accions en 4 grans blocs:
1. Accions d’avaluació
2. Accions d’investigació i prospecció
3. Accions relacionades amb les qualificacions i les competències professionals
4. Accions experimentals i experiències pilot.
Dins de cada bloc, les accions estan llistades cronològicament. Un cop s’accedeix a cadascuna de les accions complementàries i d’acompanyament a la formació es visualitza la fitxa del producte (resum de l’acció complementària).
Els productes finals de totes les accions complementàries i d’acompanyament a la formació estan en custòdia al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Les persones o entitats interessades en un producte concret poden sol·licitar-lo per escrit mitjançant un formulari específic disponible en aquest
enllaç.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES AGRUPADES PER TIPOLOGIA

Accions d'avaluació de la formació contínua i propostes de funcionament

Estan destinades a fer processos d’avaluació de la formació contínua dels diferents sectors d’activitat econòmica o àmbits territorials i a desenvolupar procediments i tècniques d’avaluació perquè puguin ser aplicats pels participants.
Aquesta tipologia també agrupa anàlisis del model de formació per a l’ocupació i propostes pràctiques per a la integració de la formació contínua i ocupacional.
La línia prioritària per a aquest tipus d’acció ha estat:
• Accions per millorar el subsistema de formació contínua.

 
Tornar a l'índex

Accions d'investigació i prospecció de caràcter transversal, intersectorial i sectorial

Tracten sobre el coneixement dels problemes i necessitats específiques de formació en els diferents sectors econòmics o àmbits territorials i permeten desenvolupar iniciatives que possibilitin l’adequació de l’oferta de formació contínua a l’evolució dels continguts de les ocupacions.
A més, aquestes accions tenen entre les seves finalitats conèixer les necessitats formatives dels treballadors/ores amb més dificultat d’accés a la formació i de les petites i mitjanes empreses.
Les línies prioritàries per a aquest tipus d’acció han estat:
• Accions d’estudi i investigació de caràcter transversal.
• Accions d’investigació i prospecció de caràcter sectorial.
• Anàlisi de necessitats, oportunitats i mesures compensatòries per a treballadors/res amb especials dificultats d’accés a la formació.
• Formació contínua i noves ocupacions.
• Innovació i recerca en l’àmbit de la formació contínua.

Tornar a l'índex

Accions per a l'estructuració i descripció de la formació contínua en relació a les qualificacions professionals, les competències o les famílies professionals

Estan destinades a analitzar els factors que estructuren la demanda de formació contínua del sistema productiu, per avançar-se als canvis en les qualificacions professionals derivats del progrés tècnic i de l’organització del treball.
Les línies prioritàries per a aquest tipus d’acció han estat:
• Accions d’estudi i de recerca
• Accions per a l’estructuració i la descripció de la formació contínua amb relació al Catàleg de qualificacions professionals.
• Proposta de mòduls formatius lligats al catàleg modular integrat de qualificacions professionals.


Tornar a l'índex

Accions de formació de caire experimental i experiències pilot per a reforçar l'ocupabilitat a Catalunya en àmbits territorials i/o àmbits sectorials

Són accions de recolzament a la formació que permetin la consolidació i extensió d’un sistema eficaç i actualitzat.
Les línies prioritàries per a aquest tipus d’acció han estat:
• Elaboració de productes i eines innovadors relacionats amb la formació contínua.
• Accions de formació de tipus experimental i experiències pilot per reforçar l’ocupabilitat a Catalunya en àmbits territorials o sectorials.

Tornar a l'índex


Accions d'avaluació de la formació contínua i propostes de funcionament

AC20060032 ESTABLIMENT DE CRITERIS METODOLÒGICS I DISSENY UNA EINAAVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA A CATALUNYA

FITXA PRODUCTE 0032.cat.doc

AC20060038 SISTEMA AVALUACIÓ DE PRODUCTES RESULTANTS DINS LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES EN FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060038.doc

AC20070036 ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA BONIFICADA A CATALUNYA I PROPOSTES DE MILLORA

FITXA PRODUCTE AC20070036.pdf

AC20070044 IMPACTE I TRANSFERIBILITAT DE LES ACIONS COMPELENTARIES EN LA INNOVACIÓ I MILLORA EN LA QUALITAT DEL SUBSISTEMA

FITXA PRODUCTE AC20070044.pdf

AC20070045 LA INCIDÈNCIA DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS LA CERTIFICACIÓ COM A FACTOR CLAU ÈXIT

FITXA PRODUCTE AC20070045.pdf

AC20070065 METODOLOGIES INNOVADORES PER AL FOMENT DE L'ORIENTACIÓ LABORAL EINES PER DESENVOLUPAR EL COACHING EN COMPETÈNCIES

FITXA PRODUCTE AC20070065.pdf

AC20070075 PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL NOU MODEL DE FORMACIÓ PER A OCUPACIÓ

FITXA PRODUCTE AC20070075.doc

AC20070107 ELS PLANS DE FORMACIÓ PELS PROFESSIONALS SANITARIS ESTRANGERS LA FORMACIÓ CONTÍNUA COM UN COMPONENT DELS PLANS ACOLLIDA

FITXA PRODUCTE AC20070107.pdf

AC20070129 AVALUACIÓ REALITZADA EN EL SISTEMA INTEGRAT DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

FITXA PRODUCTE AC20070129.pdf

AC20070138 CAPITALITZACIÓ FC SISTEMA INTEGRAT QUALITAT

FITXA PRODUCTE AC20070138.pdf

Accions d'investigació i prospecció de caràcter transversal, intersectorial i sectorial

AC20040002 ESTUDIS DE LES NECESSITATS FORMATIVES DELS NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ VINCULATS AMB ELS ESPAIS

Ficha de producto_AC20040002.doc

AC20040003 BASES PER A LA FORMACIÓ EN ÀMBIT DE LES TÈCNIQUES I HABILITATS DE NEGOCIACIÓ

Ficha de producto_AC20040003.doc

AC20040003 FORMACIÓ EN TÈCNIQUES I HABILITATS DE NEGOCIACIÓ

Ficha de producto_AC20040003.doc

AC20040004 EXPECTATIVES I FACTORS QUE GENEREN MOTIVACIÓ I PARTICIPACIÓ EN ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Ficha de producto_AC20040004.doc

AC20040005 OBSERVATORI DE CLASSIFICACIONS PROFESSIONALS, NECESSITATS FORMATIVES, I INNOVACIÓ EN LA INTERNACIONALITZACIÓ

Ficha de producto_AC20040005.doc

AC20040008 ESTUDI DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS EN SISTEMES DE GESTIÓ A L'EMPRESA

Ficha de producto_AC20040008.doc

AC20040010 FORMACIÓ DE L'AGROTURISME,

Ficha de producto_AC20040010.doc

AC20040011 ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA DEL SECTOR SERVEIS INVESTIGACIÓ I SEGURETAT

Ficha de producto_AC20040011.doc

AC20040016 TREBALL AUTÒNOM I TELEFORMACIÓ

Ficha de producto_AC20040016.doc

AC20040018 NECESSITATS FORMATIVES PER TREBALLADORS AUTÒNOMS

Ficha de producto_AC20040018.doc

AC20040020 L'APRENENTATGE DE TREBALLADORS AMB BAIXA QUALIFICACIÓ

Ficha de producto_AC20040020.doc

AC20040021 FORMACIÓ DELS COL·LECTIUS PRIORITARIS DEL FSE

Ficha de producto_AC20040021.doc

AC20040022 ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA AL FET MIGRATORI

Ficha de producto_AC20040022.doc

AC20040024 COM IMPULSAR I GESTIONAR LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Ficha de producto_AC20040024doc.doc

AC20040026 ESTUDI PER LA VALIDACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FORMACIÓ CONTÍNUA DE GERENTS I JUNTES RECTORES ECONOMIA SOCIAL

Ficha de producto_AC20040026.doc

AC20040030 FORMACIÓ DE LES SOCIETATS LABORALS DE CATALUNYA

Ficha de producto_AC20040030.doc

AC20040034 FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA A EMPRESES

Ficha de producto AC20040034DEP.pdf

AC20040035 ANALISI DE LA FC ALS AMBITS DE REVALORITZACIO ESPAIS URBANS, COMERÇ DE PROXIMITAT, SECTOR CULTURAL

Ficha de producto_AC20040035.doc

AC20040036 ÀNALISI I FOMENT DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN ELS NOUS JACIMENTS OCUPACIÓ EN EL SECTOR SOCIAL

Ficha de producto_AC20040036.doc

AC20040045 DIAGNOSI I GRAU D'IMPLANTACIÓ DE LA FC I ÀNALISI PER LA DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES ECONOMIA SOCIAL

Ficha de producto_AC20040045.doc

AC20050001 ACCIONS PER AL FOMENT DE ACCÉS DELS JOVES AMB BAIXA QUALIFICACIÓ A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA PRODUCTE AC20050001.doc

AC20050003 ORIENTACIÓ EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA A LA QUÍMICA I AL METALL EL RECONEIXEMENT DE EXPERIÈNCIA LABORAL

Fitxa del producte_AC20050003.doc

AC20050004 MODELS I OPORTUNITATS DE FORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS ÀMBITS TERRITORIALS AMB BAIXA PARTICIPACIÓ EN LA FC

Fitxa de producte_AC20050004.doc

AC20050008 DETECCIÓ DE NECESSITATS I MECANISMES PEL FOMENT DE LA FORMACIÓ QUE PRESTEN SERVEI D'ATENCIÓ SECTOR SANITARI I SOCIAL

FITXA PRODUCTE AC200050008 .doc

AC20050010 DIFICULTATS ACCÉS A LA FORAMCIÓ DEL COL·LECTIU AUTÒNOMS I MESURES DE COMPENSACIÓ

FITXA PRODUCTE AC20050010.doc

AC20050014 ESTUDI SOBRE LES NECESITATS FORMATIVES DELS TREBALLADORS DE HOSTALERIA I LA RESTAURACIO BAIXA QUALIFICACIO

FITXA PRODUCTEAC20050014.doc

AC20050017 DETERMINACIÓ DE METODOLOGIES DE FORMACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SECTOR TÈXTIL

FITXA PRODUCTE.doc

AC20050018 DETECCIÓ I PROSPECCIÓ DE NECESSITATS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL

Fitxa producte lleure cat.doc

AC20050019 DESENVOLUPAMENT UN ITINERARI FORMATIU INTEGRAL PER TREBALLADORS DEL SECTOR TÈXTIL AMB MAJOR RISC EXCLUSIÓ

Fitxaproducte.pdf

AC20050021 EINES PER A LA FC VINCULADA ALS LLOCS DE TREBALL DE LES PERSONES IMMIGRANTS ITINERARIS I RECURSOS FORMATIUS

Ficha_Producto_catala.doc

AC20050025 DETECCIO I PROSPECCIO DE NECESSITATS EN SECTORS PREPONDERANTS CNAE 7484 SECTOR EMPRESES AUXILIARS

Ficha de producte CATALA.pdf

AC20050032 EL COMANDAMENT COM A FACILITADOR APRENENTATGE METODOLOGIA DE COACHING BAIXA QUALIFICACIÓ

FITXA PRODUCTE AC20050032.doc

AC20050034 LA FC PER A TREBALLADORS ES MAJORS DE 45 ANYS A LES EMPRESES DE SERVEIS

Fitxa producte majors 45 _ cat.doc

AC20050035 DETECCIÓ DE NECESSITATS QUADRE DE COMANDAMENT DE LA FORMACIÓ DE LA FCAC

Fitxa de producte català.doc

AC20050036 IDENTIFICACIO DE COMPETENCIES TRANSVERSALS CLAUS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT I OCUPABILITAT DELS TREBALLADORS DE PIMES

02Fitxa de producte AC20050036.doc

AC20050039 ESTUDI DE LES NECESSITATS DE FC I ACOMPANYAMENTS DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL INTEGRATS A EMPRESA

FITXE PRODUCTE AC20050039.doc

AC20050041 DETECCIO I PROSPECCIO DE NECESSITATS DE FORMACIO EN EL SECTOR DE TRANSPORT AERI DE CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC20050041.pdf

AC20050044 ESTUDI DE LES NECESSITATS FORMATIVES EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A LA COMARCA DEL SOLSONES

FITXA PRODUCTE AC20050044.doc

AC20050047 PROPOSTA DE MODEL ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC20050047.doc

AC20050049 OMEROS DIAGONOSI DE LES NECESSITATS FORMATIVES DELS TREB ESTRANGERS ALS SECTORS CARNICS CONSTRUCCIO I AGROALIMENTARI

FITXA PRODUCTE AC20050049.doc

AC20050051 ANÀLISI DEL MONITOREIG COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL FORMADOR INTERN

FITXA PRODUCTE AC20050051.doc

AC20050052 METODOLOGIES FORMATIVES QUE FACILITIN APRENENTATGE DE COMPETENCIES TRANSVERSALS CLAU BAIXA QUALIFICACIO

fitxa producte català AACC52.doc

AC20050062 ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS ESTRANGERS EN LA FORMACIÓ CONTINUA A CATALUNYA

FitxadeproducteAC20050062.doc

AC20050063 LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN ÀMBIT DE LA MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Fitxa producte MRC.doc

AC20050064 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I PERFILS DEL FORMADOR DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Fitxa producte PF.doc

AC20050067 ESTUDI PROSPECTIU IMPLANTACIÓ DIFICULTATS I DETECCIÓ DE NECESSITATS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL EMPRESES INSERCIÓ SOCIAL

fitxa producte final català.doc

AC20050068 ESTUDI EXPERIMENTAL PER A L'APLICACIÓ I VALIDACIÓ DE NOVES EINES PER LA PROMOCIÓ DE LA FC A LES PIMES

Ficha de producto_cat.doc

AC20050072 ACTUALITZACIO DEL PERFIL PROFESSIONAL DELS AGENTS COMERCIALS DE CATALUNYA

02Ficha de AC20050072 Català.doc

AC20050073 IDENTIFICACIO DE LES COMPETENCIES COGNITIVES I ACTITUDINALS DELS TREBALLADORS QUALIFICACIONS INFORMATICA I COMUNICACIONS

02Fitxa de producte.doc

AC20050074 ELS FORMADORS DE FC A CATALUNYA COMPETENCIES TRANSVERSALS I DETECCIO DE NECESSITATS DE FORMACIO

Fitxe de producte.doc

AC20050079 INCORPORANT LA PERSPECTIVA GÈNERE A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

02Fitxa de producte català.doc

AC20050084 BENCHMARKING REGIONAL DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA

FITXA PRODUCTE AC20050084.doc

AC20050085 DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS EN TRABAJADORAS INMIGRANTES DE LOS SERVICIOS A DOMICILIO

Ficha de producto_Catalán.pdf

AC20050088 LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA PROFESIOGRAMA TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN

02Ficha de producto_cat.doc

AC20050091 SUBSECTOR DE COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO EN ESTABLECIMIENTOS

ficha producto cat.doc

AC20050092 FORMACIÓN EN TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES DE FORMACIÓN CONTINUA

FITXA PRODUCTE AC20050092.doc

AC20060002 ESTUDI COMPARATIU NECESSITATS FORMATIVES DELS IMMIGRANTS SECTOR HOSTALERIA CONTRACTATS EN ORIGEN I AL PAIS ACOLLIDA

FITXA DE PRODUCTE AC20060002.doc

AC20060004 CONVERGÈNCIES DE NECESSITATS FORMATIVES EN LA POSTVENDA PERITATGE TRANSPORT I LA REPARACIÓ I MANTENIMENT DELS VMOTOR

FITXA DE PRODUCTE AC20060004.pdf

AC20060005 EL PERSONAL ASSISTENCIAL PLA DE FORMACIÓ PER LA MILLORA DE ATENCIÓ A USUARI

FITXA PRODUCTE AC2006 català.doc

AC20060006 FORMACIÓN CONTINUA Y NUEVOS YACIMIENTOS DE OCUPACIÓN ASISTENCIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA Y TURISMO ALTERNATIVO

FITXA DE PRODUCTE AC20060006.doc

AC20060007 FORMACIÓ CONTÍNUA I NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS

FITXA DE PRODUCTE AC20060007.doc

AC20060013 MODELS I SISTEMES DE GESTIÓ DE LES EMPRESES CATALANES INFLUENCIA EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060013.doc

AC20060019 FORMACIÓ EXPERTS EN FORMACIÓ CONTÍNUA MFEFC

FITXA DE PRODUCTE AC20060019.doc

AC20060022 DIAGNOSTIC TERRITORIAL NECESSITATS FORMATIVES DELS TREBALLADORS RES DE LES PIMES CAT EN ÀMBIT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

FITXA DE PRODUCTE AC20060022.doc

AC20060024 LES ARTS GRAFIQUES DAVANT DEL REPTE TECNOLÒGIC NOVES NECESSITATS FORMATIVES

FITXA DE PRODUCTE AC20060024.doc

AC20060027 DEFINICIÓ DE LES COMPETÈNCIES ACTITUDINALS I DISSENY DE METODOLOGIES DE DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES

FITXA DE PRODUCTE AC20060027.doc

AC20060030 EL FACTOR HUMA EN LA GESTIO DE LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES LES NOVES DEMANDES FORMATIVES TERCER SECTOR

FITXA DE PRODUCTE AC20060030.doc

AC20060031 DETECCIÓ I PROSPECCIÓ DE NECESSITATS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR DE FABRICACIÓ DE CAUTXU I MATÈRIES PLÀSTIQUES

FITXA DE PRODUCTE AC20060031.doc

AC20060034 ESTUDI COMPARATIU DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA A FINLÀNDIA ALEMANYA I CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060034.doc

AC20060037 ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DE LA CONCILIACIÓ LABORAL FAMILIAR I PERSONAL EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA PROPOSTES PER A LA MILLORA

FITXA DE PRODUCTE AC20060037.doc

AC20060044 ACCÉS DELS JOVES DEL SECTOR COMERÇ A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060044.doc

AC20060049 PRODUCTE FORMATIU EN FORMAT PRESENCIAL I A DISTÀNCIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL ADREÇAT A TREBALLADORES I TREBALLADORS AUTÒNOMS

FITXA DE PRODUCTE AC20060049.doc

AC20060058 QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL DE LA FORMACIÓ DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060058.doc

AC20060064 ACCIONS INVESTIGACIÓ I PROPESCCIÓ DE CARÁCTER SECTORIAL SECTOR PERRUQUERIA I TRACTAMENTS DE BELLESA

FITXA DE PRODUCTE AC20060064.doc

AC20060065 ESTUDI FORMACIÓ CONTÍNUA NOUS JACIMENTS OCUPACIÓ ANÀLISI NECESSITATS MECANISMES FOMENT DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA ASSIST. PERSONES

FITXA DE PRODUCTE AC20060065.doc

AC20060070 ESTRUCTURACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS Y PERFILES PROFESIONALES EN SECTOR EDUCACIÓN

FITXA DE PRODUCTE AC20060070.doc

AC20060072 PLA ESTRATEGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA AL SECTOR DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA A CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060072.doc

AC20060092 DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS REGIONALES DE FORMACIÓN CONTINUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060092.pdf

AC20060097 ESTUDI DE NECESSITATS I DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE FORMACIO DEL SECTOR DEL MOBLE I LA FUSTA

FITXA DE PRODUCTE AC20060097.doc

AC20060101 METODOLOGIES IDENTIFICACIO DESENVOLUPAMENT I AVALUACIO COMPETENCIES AUDITOR INTEGRADOR QUALITAT MEDI AMBIENT PRL

FITXA PRODUCTE AC20060101.doc

AC20060112 PLA ESTRATÈGIC DE FORMACIÓ CONTÍNUA EN EL SECTOR SANITAT

FITXA DE PRODUCTE AC20060112.doc

AC20060121 FORMACIO A LA CONSTRUCCIO CLAU PER A LA CONTINUITAT LABORAL

FITXA DE PRODUCTE AC20060121.doc

AC20060125 ESTUDI DE LES NECESSITATS FORMATIVES EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A LA COMARCA DE LES GARRIGUES

FITXA DE PRODUCTE AC20060125.doc

AC20060129 PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DESARROLLADA A TRAVES DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES

FITXA DE PRODUCTE AC20060129.doc

AC20060133 PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN CATALUÑA

FITXA DE PRODUCTE AC20060133.doc

AC20070005 ECOFORMAUTO

FITXA PRODUCTE ECOFORMAUTO CAT-AC20070005.doc

AC20070006 NECESSITATS FORMATIVES EN IMPLANTACIÓ DE PLANS IGUALTAT ENTRE HOMBES I DONES A LES GRANS EMPRESES UN ANY APROVACIÓ DE LA LLEI

Ftxa producte AC2007006.doc

AC20070019 ESTUDI DE LES NECESSITATS DE QUALIFICACIÓ EN EL SECTOR HOSTALER ALTA RIBAGORÇA I PALLARS

Fitxa producte (cat).doc

AC20070022 LARES DIAGNOSI DE NECESSITATS FORMATIVES DE LES TREBALLADORES ESTRANGERES EN ELS SERVEIS DE PROXIMITAT

Fitxa producte CATALÀ.doc

AC20070024 NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INSTALACIÓN MANTENIMIENTO E INDUSTRIAS AUXILIARES DE ENERGIA EÓLICA EN CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC2007 - Energia Eòlica-CAT.doc

AC20070025 MODULOS FORMATIVOS PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN CHINA

FITXA PRODUCTE AC2007 China-CAT.doc

AC20070026 ACCESO A LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES CON BAJA CUALIFICACIÓN ESTUDIOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN CATALUÑA

FITXA PRODUCTE AC20070026.doc

AC20070028 DEFINICIÓ DEL PERFIL DEL MEDIADOR I DISSENY DE METODOLOGIES AVALUACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

FITXA PRODUCTE AC20070028.doc

AC20070032 ANÀLISI DELS ASPECTES FORMATIUS DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL DEL SECTOR DE FLORS I PLANTES

FITXA PRODUCTE AC20070032.doc

AC20070037 PROJECTE SUPERAT II

FITXA PRODUCTE AC20070037.doc

AC20070042 IMPACTE DE LES TICS EN LA FC DELS PROF DE EINA IMPLANTACIÓ EN AMBITS ED I DE GESTIÓ

FITXA PRODUCTE AC20070042.doc

AC20070048 ANALISIS NECESSITATS FOMENT DE LA FC EN LES PIMES CATALANES IMPACTE DE LES NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT

FITXA PRODUCTE AC 20070048 .pdf

AC20070066 PROPOSTES PER AL MANTENIMENT DE OCUPABILITAT EN TREBALLADORS DISCAPACITAT

FITXA PRODUCTE AC20070066.doc

AC20070077 ESTUDI DELS DETERMINANTS DE LES NECESSITATS FORMATIVES EN COMPETENCIES TRANSVERSALS DELS TREBALLADORS DE PIMES CATALANES

FITXA PRODUCTE AC20070077.doc

AC20070080 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISIS DE LES NECESSITATS FORMATIVES PER A LA CREACIÓ EMPRESES A CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC20070080.doc

AC20070099 LES NECESSITATS FORMATIVES DE LES CUIDADORES I ELS CUIDADORS NO PROFESSIONALS LA CURA INVISIBLE

FITXA PRODUCTE AC20070099.doc

AC20070113 MATERIALES PARA LAS APTITUDES DEL CONDUCTOR

FITXA PRODUCTE AC20070113.pdf

AC20070128 ESTUDI PER GENERAR EINES EN CREACIÓ D'EMPRESES D'APLICACIÓ A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA PRODUCTE AC20070128.doc

Accions de formació de caire experimental i experiències pilot per a reforçar l'ocupabilitat a Catalunya en àmbits territorials i/o àmbits sectorials

AC20040006 L'OCUPABILITAT EN ÀMBITS TERRITORIALS EN CRISI

Ficha de producto_AC20040006.doc

AC20040019 REFORÇANTOCUPABILITAT EN EL SECTOR AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

Ficha de producto_AC20040019.doc

AC20040023 COMPETÈNCIES DEL SECTOR AUTOMOCIÓ A CATALUNYA

Ficha de producto_AC20040023.doc

AC20050020 MILLORANT LA COMPETITIVITAT I OCUPABILITAT EN EL SECTOR ELECTRÒNICA CONSUM

Fitxa de producte.doc

AC20050037 TALLERTEC

FITXA PRODUCTE AC20050037.doc

AC20050038 DESENVOLUPAMENT EINA FORMATIVA AMB METODOLOGIA ON LINE

02FITXA PRODUCTE.doc

AC20060001 CREACIÓ DE DVD INTERACTIU I GUIA METODOLÒGICA PER POTENCIAR LA FORMACIÓ DE VENDES I ATENCIÓ AL CLIENT

FITXA DE PRODUCTE AC20060001.doc

AC20060012 EXPERIÈNCIA PILOT PER REFORZAR OCUPABILITAT A CATALUNYA EN ÀMBITS COMARCALS AMB SITUACIÓ D'AÏLLAMENT

FITXA DE PRODUCTE AC20060012.doc

AC20060014 EINES DE SUPORT ALS DOCENTS DE COMERÇ INTERNACIONAL

FITXA DE PRODUCTE AC20060014.doc

AC20060015 EINES DE SUPERACIÓ PERSONAL PER FACILITAR INSERCIÓ LABORAL SOCIAL I CULTURAL A CATALUNYA

Fitxa Producte AC2006_català.doc

AC20060026 ACCIO PILOT PER PROMOURE LA CONVERSIO EXPLOTACIONS PORCINES CONVENCIONALS A ECOLOGIQUES

FITXA DE PRODUCTE AC20060026.doc

AC20060028 ESTRATÈGIES FORMATIVES AFRONTAMENT DE ESTRÉS PER A DOCENTS ESTAFOR MODEL FORMATIU

FITXA DE PRODUCTE AC20060028.doc

AC20060036 DISSENY D'UNA EINA PER AVALUACIÓ DELS PARTICIPANTS EN FC ONLINE

FITXA DE PRODUCTE AC20060036.doc

AC20060039 ELABORACIÓ GUIA TRANSVERSAL INFORMATIVA TREBALLADORS AUTONOMS PRL SEGURETAT TREBALL RESP CIVIL

FITXA DE PRODUCTE AC20060039.doc

AC20060045 EINA PER A LA FORMACIÓ EN PRL DELS TREB IMMIGRANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DE LA AGROALIMENTÀRIA

FITXA DE PRODUCTE AC20060045.doc

AC20060053 EXPERIÈNCIA PILOT PER A LA FORMACIÓ MIXTA ITINERANT I PRÀCTICA EN TECNOLOGIA RFID APLICADA AL TÈXTIL

FITXA DE PRODUCTE AC20060053.doc

AC20060054 DESENVOLUPAMENT MOTOR AUTOMÀTIC CONVERSIÓ TRADUCCIÓ CONTINGUTS

FITXA DE PRODUCTE AC20060054.doc

AC20060055 LABORATORI MÒBIL TEIXITS INTEL·LIGENTS I IMPLANTACIÓ PILOT REFORÇAR OCUPABILITAT

FITXA DE PRODUCTE AC20060055.doc

AC20060059 EINES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER A LES EMPRESES A CATALUNYA SOBRE PRÀCTIQUES EMPRESARIALS RESPONSABLES

FITXA DE PRODUCTE AC20060059.pdf

AC20060060 ACCIONS DESTINADES A 'ELABORACIÓ I EXPERIMENTACIO DE PRODUCTE TECNIQUES I O EINES DE CARÁCTER INNOVADOR

FITXA DE PRODUCTE AC20060060.doc

AC20060068 DISSENY UNA GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSAL DE RELACIÓ

FITXA DE PRODUCTE AC20060068.doc

AC20060069 PLA INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DEL SISTEMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA PRODUCTE cat.doc

AC20060071 LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE INNOVACIÓ I TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060071.doc

AC20060079 JAZAR DICCIONARI VISUAL OFICIS DEL SECTOR CÀRNIC

FITXA DE PRODUCTE AC20060079.doc

AC20060081 PROJECTE PANDORA CONEIXER PER EDUCAR EDUCAR PER TRANSFORMAR

FITXA DE PRODUCTE AC20060081.doc

AC20060083 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

FITXA DE PRODUCTE AC20060083.doc

AC20060085 GUIA DE GUIES 8 EINES DE SUPORT ALS FORMADORS PER APRENDRE I CREAR GUIES D'APRENENTATGE CONTINU

FITXA DE PRODUCTE AC20060085.doc

AC20060086 EXPERIÈNCIA PILOT DE TELEFORMACIÓ AL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ

FITXA DE PRODUCTE AC20060086.doc

AC20060091 EINA PER A LA DINAMITZACIÓ I LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN EMPRESES ECONOMIA SOCIAL

FITXA DE PRODUCTE AC20060091.doc

AC20060093 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TENOLOGIAS SOCIALES PARA LA MEJORA DE LA FC

FITXA DE PRODUCTE AC20060093.doc

AC20060099 INCORPORANT LA PERSPECTIVA DE GENERE A LA FORMACIÓ CONTÍNUA FASE III

FITXA DE PRODUCTE AC20060099.doc

AC20060102 ELABORACIÓ UNA EINA PER A LA FORMACIÓ INTERACTIVA PEL VIGILANT EXPLOSIUS

FITXA DE PRODUCTE AC20060102.doc

AC20060109 EINES DE FORMACIÓ PELS TREBALLADORS ES DEL SECTOR DE LA FUSTA DE CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060109.doc

AC20060116 ACCIÓ FORMATIVA PER A REFORÇAR I OBRIR OCUPABILITAT EN EL SECTOR PESQUER PESCA TURISME

FITXA DE PRODUCTE AC20060116.doc

AC20060117 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL UNA EXPERIENCIA FORMATIVA PARA EL COMERCIO AL POR MENOR EN CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060117.doc

AC20060120 ACCIÓN FORMATIVA PILOTO PARA REFORZAR LA OCUPACIÓN DE ARTISTAS VISUALES DE CATALUNYA

FITXA DE PRODUCTE AC20060120.doc

AC20060126 PLA DE FORMACIÓ PILOT PER REFORÇAR OCUPABILITAT A LA COMARCA DEL SOLSONES

FITXA DE PRODUCTE AC20060126.doc

AC20070003 NOVES TÈCNIQUES PER A FOMENTAR LA FORMACIÓ CONTIÍUA A HOSTALERIA

Fitxa_Producte CATALÀ.doc

AC20070011 MANUAL PER A LA FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PRL TREBALLADORS DE LA CONSTRUCCIÓ

Ftxa producte _cat_cast_2.pdf

AC20070012 DESENVOLUPAMENT MODULAR DELS CONTINGUTS PER A LA FORMACIÓEXPERTS EN FC

AC20070012-FUNIBER-Fitxa-producte-vCat.doc

AC20070014 ESTAFOR II SUPORT PEDAGÒGIC PER LA FORMACIÓ EN HABILITATS AFRONTAMENT DE ESTRÉS PER A DOCENTS

FITXA DE PRODUCTE en català.doc

AC20070016 EINA INFORMATICA PER AVALUACIÓ I LA CERTIFICACIÓ DE CENTRES DOCENTS I INSTAL·LACIONS

Ftxa producte (cat_cast) defi (2).pdf

AC20070018 ELABORACIÓ DE MATERIAL MULTIMEDIA EN PRLI MEDI AMBIENT PEL SECTOR ADOBAMENT DE LA PELL

fitxaproductecatAC20070018.doc

AC20070020 ACCIÓ PILOT PER PROMOURE LES PRODUCCIONS AGRARIES DE QUALITAT ECOLÒGIQUES I LA DIFERENCIÓ COMERCIAL

Còpia de Ftxa producte (cat AgroQ.doc

AC20070031 GUIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTIÓN EN AUTONOMOS

FITXA PRODUCTE AC20070031.doc

AC20070033 GUIA GLOSARO DE CONCEPTES EN PLANS DE FORMACIO I ACCIONS DE SUPORT

fitxa producte_AC20070033.pdf

AC20070039 EINES I TECNIQUES PER FACILITAR LA INCORPORACIÓ DONES EN CONSELLS ADMINISTRACIÓ I LLOCS DE RESPONSABILITAT DIRECTIVA

FITXA PRODUCTE AC20070039.doc

AC20070040 EINES PRACTIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE EN LA GESTIÓ EQUIPS

FITXA PRODUCTE AC20070040.doc

AC20070043 GUIA DE SUPORT PER AL FORMADOR DE FORMACIÓ CONTÍNUA EN SEGURETAT I SALUT LABORAL EN EL SECTOR PESQUER

FITXA PRODUCTE AC20070043.pdf

AC20070046 DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ UNA EINA PER A AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS PARTICIPANTS EN FCONLINE

FITXA PRODUCTE AC20070046.pdf

AC20070051 AUDITEXT DESENVOLUPAMENT UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ DE TEXTE A AUDIO TRILINGÜE PER A DISPOSITIUS MÒBILS

FITXA PRODUCTE AC20070051.doc

AC20070056 GUIA DE SUPORT ALS FORMADORS ES DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL

FITXA PRODUCTE C20070056.doc

AC20070057 EINA DE DIFUSIÓ DE PRODUCTES FORMATIUS CREATS EN EL MARC DE LES ACTUACIONS DEL CFCC

FITXA PRODUCTE C20070057.doc

AC20070063 EINA MULTIMEDIA DE SENSIBILITZACIÓ MOTIVACIÓ I NOVES METODOLOGIES PER A APRENENTATGE PER BAIXA QUALIFICACIÓ DE'ALT PENEDES

FITXA PRODUCTE AC20070063.doc

AC20070069 EINA MULTIMEDIA INNOVADORA PER A FORMAR ELS PROFESSIONALS EN LES ÀREES EMERGENTS DE DISSENY LOGÍSTICA I COMERCIALITZACIÓ

FITXA PRODUCTE AC20070069.doc

AC20070071 EINA INFORMÀTICA PER A FC DE LES PERSONES DISCAPACITADES ITINERARIS I MODULS FORMATIUS EN SECTORS DE SERVEIS

FITXA PRODUCTE AC20070071.pdf

AC20070074 EINA PER A ELABORACIÓ I IMPARTICIÓ DE CONTINGUTS ADREÇATS ALS SOCIS TREBALLADORS DE ECONOMIA SOCIAL

FITXA PRODUCTE AC20070074.doc

AC20070078 ELABORACIÓ UN PLA ESTRATÈGIC ORIENTAT A LA FORMACIÓ PEL SECTOR NÀUTIC RECREATIU

FITXA PRODUCTE AC20070078.doc

AC20070084 PERQUÈ I COM ELABORAR PLANS IGUALTAT OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A EMPRESA

FITXA PRODUCTE AC20070084.doc

AC20070085 EXPERIÈNCIA PILOT DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE COM A EINA FORMATIVA

FITXA PRODUCTE AC20070085.doc

AC20070086 IMPLEMENTACIÓ UNA EINA AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA A CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC20070086.pdf

AC20070087 LA SEGURETAT I SALUT EN EL SECTOR SANITARI DISSENY I ELABORACIÓ UNA GUIA ADREÇADA AL FORMADOR

FITXA PRODUCTE AC20070087.pdf

AC20070089 ITINERARI FORMATIU EN LINIA EFICACIA PERSONAL

FITXA PRODUCTE AC20070089.doc

AC20070093 ITINERARI FORMATIU EN LINEA DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL COM ASSESSOR FINANCER, CPAF AMB CERTIFICACIÓ DE NIVELL 1 I 2

FITXA PRODUCTE AC2007093.doc

AC20070095 PLA ESTRATÈGIC PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA TELEFORMACIÓ AL SECTOR DEL METALL DE CATALUNYA

FITXA PRODUCTE AC20070095.doc

AC20070101 ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC MULTIMEDIA PER ENERGIA SOLAR

FITXA PRODUCTE AC20070101.pdf

AC20070102 FORMACIO ELEARNING DE MULTICONFERENCIA PER A CONTINGUTS DE MEDI AMBIENT I PRL A QUIMICA

FITXA PRODUCTE AC20070102.pdf

AC20070104 EINES DE SUPORT PER A APRENENTATGE EN GRUP ADREÇADES ALS FORMADORS ES DE FORMACIÓ CONTÍNUA I FORMADORS EN SEGURETAT

FITXA PRODUCTE AC20070104.doc

AC20070106 GUIA PER A LA FORMACIÓ DELS FORMADORS INTERNS D'EMPRESA EN EL SECTOR

FITXA PRODUCTE AC20070106 .doc

AC20070108 FORMACIÓ DE FORMADORSS I TECNICS INCORPORANT LA PERSPECTIVA DE GENERE A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

FICHA DE PRODUCTE ACCIONS COMPLENTARIES.doc

AC20070114 EXPERIÈNCIA PILOT D'APLICACIÓ D'EINES DE DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES DISSENY I EXECUCIÓ

FITXA PRODUCTE AC20070114.doc

AC20070117 LES PIMES DEL SECTOR TÈXTIL CATALA EN EL MERCAT XINÈS GUIA SOBRE ESTRATEGIES DE SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ

FITXA PRODUCTE AC20070117.doc

AC20070119 SISTEMA DE EVALUACIÓN BASADO EN LA ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FORMADORES

FITXA PRODUCTE AC20070119.doc

AC20070125 ELABORACIÓ GUIA DE SUPORT ALS FORMADORS EN SEGURETAT I SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS FORESTALS

FITXA PRODUCTE AC20070125.doc

AC20070127 FORMACIÓ CONTÍNUA A COMARQUES DEL PIRINEU I PREPIRINEU

FITXA PRODUCTE AC20070127.doc

AC20070132 DISSENY D'UN PRODUCTE FORMATIU PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATSDINTRE DE L'ESCORTA I EN LA PROTECCIÓ DE LES DONES MALTRACTADES

FITXA PRODUCTE AC20070123.doc

AC20070136 MARNETA

FITXA PRODUCTE AC20070136.pdf

AC20070149 EINES DE MILLORA EN ELS SISTEMES ORGANITZATIUS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA A LA PROVINCIA DE BARCELONA

FITXA PRODUCTE AC20070149.doc

AC20070151 DVD INTERACTIU I GUIA DE BONES PRACTIQUES HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTARIA BAIXA QUALIFICACIO

FITXA PRODUCTE AC20070151.doc

Accions per a l'estructuració i descripció de la formació contínua en relació a les qualificacions professionals, les competències o les famílies professionals

AC20040013 EINA DE DETECCIÓ PERIÒDICA DELS CANVIS DETERMINATS INNOVACIONS COMPETENCIALS A LES QUALIF

Ficha de producto_AC20040013.doc

AC20040015 AVALUACIÓ I ANÀLISI DE DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN EL SECTOR TÈXTIL CONFECCIÓ I PELL

Ficha de producto_AC20040015.doc

AC20040028 CREACIÓ UN CENTRE DE VIGILÀNCIA DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Ficha de producto_AC20040028.doc

AC20040040 EL OBSERVATORIO COMO HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS CUALIF

Ficha de producto_AC20040040.doc

AC20060021 EINA PER ELABORACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ I CERCA DE OFERTA FORMATIVA PER A LES PIMES

FITXA DE PRODUCTE AC20060021.doc

AC20060040 CATSEGUR ACCIONS PER A ESTRUCTURACIÓ I DESCRIPCIO DE LA FC EN EL SECTOR ASSEGURADOR I ANNEXES

FITXA DE PRODUCTE AC20060040.doc

AC20060078 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS IDENTIFICACIÓN DESARROLLO EVALUACIÓN COMPETENCIAS COGNITIVAS

FITXA PRODUCTE AC20060078.doc

AC20070067 FC EN TECNIQUES DE GESTIO EMPRESARIAL RECOLZAMENT AL CATALEG MODULAR I DISSENY DE CREDITS FORM

FITXA PRODUCTE AC20070067.doc

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya